පිළිගැනීමේ

අපි ගැන

නන්ජින් Junli තාක්ෂණ Co., Ltd. මිලියන 20 යුවාන් හි ලියාපදිංචි ප්රාග්ධනය සමග 2013 දී ආරම්භ කරන ලදී, සහ Jiangsu ආර්ථික, වෙළෙඳ, විද්යාව හා අධ්යාපන උද්යානය, අංක 104 Guanghua පාර, නන්ජින් සිටි, චීනයේ Jiangsu පළාතේ පිහිටා ඇත. සමාගම ගංවතුර අවම නිෂ්පාදන නිපදවීමට ම කැප. හා ගංවතුර ආරක්ෂක නිෂ්පාදන හා R & D වසර සමග, අප සාර්ථකව භාවිතා කරන්නන් බොහෝ ඉහළින් වර්ණනා කරන ස්වයංක්රීය ගංවතුර බාධකයක් සංවර්ධනය. ස්වයංක්රීය ගංවතුර බාධකයක් hydrodynamically රොකට්ටුවක් මොඩියුල නිර්මාණය හා හැකි ආරක්ෂක ගංවතුර අයදුම් කළා.

පරීක්ෂණයක්